• 30.06.2019Σεμινάριο σε στελέχη μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας στο Saltillo – Mexico με κύριο αντικείμενο την σχεδίαση ενός οδικού χάρτη καινοτομίας (Innovation Roadmap).
    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>
  • 28.03.2019«Ορίζοντας Ευρώπη»: Το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία
    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >>
Ενδυνάμωση – Ενίσχυση

Ενδυνάμωση – ενίσχυση νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω της έρευνας & της καινοτομίας

Σχεδιασμός ανάπτυξης, εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης με την ενσωμάτωση στρατηγικής καινοτομίας σε πλήρη αντιστοιχία με τους στόχους και το όραμα της εταιρείας.


> Innovation stress test

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Ανοιχτή Καινοτομία: Δικτύωση - συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους

Υιοθέτηση του μοντέλου της ανοιχτής καινοτομίας μέσω εντοπισμού των πλέον ικανών και σχετικών με τις δραστηριότητες της επιχείρησης εταίρων (ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις κ.λπ.) για συνέργειες και συνεργασίες πολλαπλασιαστικού οφέλους.

> Ενίσχυση κερδοφορίας με την προώθηση της Ανοιχτής Καινοτομίας

Ανοιχτή Καινοτομία

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο παγκόσμιο περιβάλλον

Διερεύνηση – διάγνωση των αναγκών της επιχείρησης σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, για τον σχεδιασμό μίας σύγχρονης, ταχείας διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων – υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία.


> Υποστήριξη σε δραστηριότητες Έρευνας & Καινοτομίας

Στρατηγική Ανάπτυξη

Στρατηγική ανάπτυξη της καινοτομίας σε επίπεδο χωρικής ενότητας

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας περιοχής και σε συνάρτηση με την ενεργοποίηση μίας κρίσιμης μάζας παραγωγικών και επιστημονικών φορέων, προωθείται η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας στη χωρική αυτή ενότητα.

> Τεχνογνωσία σε Δημόσιους Φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες)

Case Studies
Οικονομικός και οργανωσιακός μετασχηματισμός Περιφερειών μέσω της Έξυπνης Εξειδίκευσης Η εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε κάθε Περιφέρεια αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.

Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει δράσεις που επικεντρώνουν την υποστήριξη της πολιτικής και κατευθύνουν τις επενδύσεις σε συγκεκριμένες βασικές περιφερειακές προτεραιότητες, προκλήσεις και ανάγκες για μια ανάπτυξη που βασίζεται στη γνώση, αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία της Περιφέρειας.

Η RISE συμμετέχει σε μία σειρά υποστηρικτικών ομάδων για διάφορες Περιφέρειες στο πλαίσιο της εκπόνησης της στρατηγικής αυτής.

Βασικά στοιχεία του μοντέλου της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια – Smart Specialization
Εκτίναξη οικονομικών μεγεθών μέσω της καινοτομίαςΣτη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα και τις επιχειρήσεις, η εμπέδωση μιας κουλτούρας καινοτομίας αποτελεί πρωταρχικό στόχο για βιώσιμη και υγιή ανάπτυξη.

Η RISE παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στον πελάτη, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και εστιάζοντας στην αξιοποίηση αυτών, μέσω της ενίσχυσης του ερευνητικού δυναμικού της επιχείρησης/οργανισμού και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της καινοτομίας.

Η RISE έχει ήδη υποστηρίξει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων στην επιτυχή εφαρμογή του μοντέλου της Ανοιχτής Καινοτομίας, το οποίο, σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία IMP3rove, επιφέρει θεαματικά αποτελέσματα ως προς την κερδοφορία, την ανάπτυξη και την εδραίωση στην αγορά, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ανάπτυξη της καινοτομικής ικανότητας των ΜΜΕ μέσω της μεθόδου IMP3rove