Στόχοι - Όραμα

Βασικός μας στόχος είναι η κατάκτηση σημαντικού μεριδίου και δεσπόζουσας θέσης στην ελληνική αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημοσίου τομέα, αλλά και η επέκταση στις διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τις καινοτομικές μεθοδολογίες και τις πρωτοποριακές υπηρεσίες που προσφέρουμε.


Το όραμά μας είναι ο συνδυασμός του ονόματος της RISE με την κουλτούρα έρευνας, καινοτομίας και αειφόρου ανάπτυξης στην ελληνική αγορά.