Νέα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Στις 16 Ιουνίου 2016, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 υπό τον τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας», ο οποίος παρέχει κίνητρα για επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα αποσκοπώντας –μεταξύ άλλων– στην υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, την αύξηση της απασχόλησης και του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, την τεχνολογική αναβάθμιση, τη διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding) και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης.

 

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 22 Ιουνίου 2016 (ΦΕΚ Α’ 117/22.06.2016), ενώ επίκειται άμεσα η έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που θα περιλαμβάνουν τις επιμέρους εφαρμοστικές διατάξεις για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων.

 

Τα βασικά σημεία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 συνοψίζονται στο ενημερωτικό σημείωμα που επισυνάπτεται κατωτέρω:

Ενημερωτικό Σημείωμα για τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016.pdf