Νέα

Συμμετοχή στην εκδήλωση «Η έρευνα και η καινοτομία: Το κλειδί για την ανάπτυξη», που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life»

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), ως φορέας που εκπροσωπεί την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, έχει ως αποστολή την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις του κλάδου και ελκυστικού για επενδύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το 2009 ο ΣΕΒΤ συγκρότησε την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life» στο πρότυπο της αντίστοιχης ευρωπαϊκής. Συγκεντρώνοντας ως κύριους εταίρους επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και παράγοντες πολιτικού σχεδιασμού, η Πλατφόρμα λειτουργεί ως δεξαμενή ιδεών για την ανάδειξη προτεραιοτήτων, προκειμένου οι ερευνητικές προσπάθειες στον κλάδο να ενταχθούν σε μία ενιαία στρατηγική, η οποία θα αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας προς όφελος του καταναλωτή, καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ανάμεσα στις πιο σημαντικές δράσεις του ΣΕΒΤ και της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «Food for Life» συγκαταλέγεται η διοργάνωση εκδηλώσεων διαμεσολάβησης (brokerage events), οι οποίες έχουν ως στόχο να αποτελέσουν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της βιομηχανίας και της ερευνητικής κοινότητας. Μια τέτοια εκδήλωση, η οποία είχε τον τίτλο «Η έρευνα και η καινοτομία: Το κλειδί για την ανάπτυξη», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκειά της, αναλύθηκαν οι τρέχουσες συνθήκες και οι μελλοντικές προοπτικές για την καινοτομία στον κλάδο, ενώ τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της Βόρειας Ελλάδας παρουσίασαν ερευνητικά αποτελέσματα που μπορούν να έχουν εφαρμογή στη βιομηχανία τροφίμων. Κυρίως, όμως, ευνοήθηκε η δικτύωση μεταξύ εκπροσώπων των επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων για την ανταλλαγή απόψεων και την εξέταση της προοπτικής συνεργασίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο κ. Κοκκινοπλίτης, καθώς έχει επιλεχθεί ως μέλος του Συμβουλίου Καθοδήγησης το οποίο διαμορφώνει τη στρατηγική της Πλατφόρμας, λαμβάνει τις αποφάσεις, αξιολογεί τις εθνικές προτεραιότητες έρευνας και έρχεται σε διάλογο με όλες τις αρμόδιες αρχές, καθώς και με άλλες περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες.