Ενίσχυση κερδοφορίας με την προώθηση της ανοικτής καινοτομίας

Ο συνδυασμός των περιορισμένων πόρων με την εντεινόμενη αύξηση της εισαγωγής καινοτομιών στην αγορά καθιστά την επιλογή και αποτίμηση υποσχόμενων ερευνητικών έργων την πλέον κρίσιμη και δύσκολη διαδικασία στον κύκλο της διαχείρισης της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, βασικά στοιχεία των προσφερόμενων από τη RISE υπηρεσιών αποτελoύν η υποστήριξη και η καθοδήγηση επιχειρήσεων και οργανισμών για την υιοθέτηση του μοντέλου της ανοιχτής καινοτομίας (Open Innovation).

Μέσω στοχευμένης έρευνας και καθοδήγησης, προωθούμε έξυπνες λύσεις με στόχο την καινοτομική προσέγγιση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, προωθούμε το μοντέλο της ανοιχτής καινοτομίας, που είναι σήμερα το μεγαλύτερο εχέγγυο για την επιτυχία, ωστόσο δύσκολο ως προς την εφαρμογή του. 

Μέσα από χιλιάδες εν δυνάμει επιλογές για συνεργασίες που είναι διαθέσιμες, εμείς επιλέγουμε τους συνεργάτες αυτούς που μπορούν να συμβάλουν σε υπέρμετρο βαθμό στην ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και της επίδοσης της επιχείρησής σας στην καινοτομία.

Με στόχο την ανάπτυξη και την κερδοφορία, υποστηρίζουμε και καθοδηγούμε τους πελάτες μας μέσω της σχεδίασης και της υλοποίησης μιας στρατηγικής ανοιχτής καινοτομίας, παρέχοντας υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με:

  • Την πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση και πληροφορία και την αξιοποίησή τους για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά.
  • Την απόκτηση τεχνογνωσίας και καινοτομιών από εξωτερικές πηγές, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών με στρατηγικούς εταίρους κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη της εταιρείας.
  • Τη λήψη ορθών αποφάσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών έργων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη, την ανάπτυξη και τις τάσεις της τεχνολογίας.
  • Τη δικτύωση και τη συνεργασία μέσω της ανίχνευσης των πηγών καινοτομίας που είναι διαθέσιμες.
  • Τη διαμόρφωση ομάδων που θα διερευνήσουν τις δυνατότητες εντοπισμού, αποτίμησης και απόκτησης γνώσης από άλλους φορείς μέσω συνεργασίας, συνεργειών και κοινών έργων.
  • Την ενίσχυση του προφίλ του πελάτη, ώστε να αποτελέσει ιδιαιτέρως ελκυστική επιλογή για αξιόπιστους συνεργάτες με στόχο το κοινό όφελος.
  • Την αξιοποίηση και τη συν-διαχείριση υφιστάμενων πληροφοριών εντός κι εκτός του οργανισμού, μέσω συνεργασιών.
  • Την εστίαση στην επίλυση προβλημάτων του φορέα για την απόκτηση 'head-start' στην ανταγωνιστική αγορά.
  • Την ενίσχυση της δυνατότητας ανταπόκρισης σε αλλαγές στην αγορά, με την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας και την παρακολούθηση των υπό διαμόρφωση τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων.
  • Το συγκερασμό των αναγκών που παρουσιάζονται στο εσωτερικό της επιχείρησης με ιδέες και προτάσεις από μία κοινότητα γνώσης για την άμεση αντιμετώπιση αυτών.