Τεχνογνωσία σε δημόσιους φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες)

Υποστήριξη στην υποβολή, την παρακολούθηση και την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

  • Χαρτογράφηση των clusters στην περιοχή για να προσδιοριστούν οι δυνατότητες που υπάρχουν.
  • Χρήση δεικτών καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο, αξιολόγηση της ικανότητας μιας περιφερειακής οικονομίας να μετουσιώνει την γνώση σε καινοτομία και ανάπτυξη.
  • Σχεδιασμός και αναδιοργάνωση των νέων περιφερειακών δομών και διαδικασιών.
  • Δημιουργία προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας και στρατηγικής, συνδυάζοντας χρηματοδοτικούς πόρους και εργαλεία.
  • Βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών για την απασχόληση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κατάρτιση και την εκπαίδευση.
  • Ανάπτυξη κοινού οράματος και ταυτότητας μιας περιοχής, βασισμένη στη γνώση, την καινοτομία και την αριστεία, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.
  • Προώθηση της επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών πρωτοβουλιών.
  • Διευκόλυνση των ΜΜΕ να αναπτύσσονται με ένα πιο βιώσιμο τρόπο μέσω μεταφοράς γνώσης, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων και των προηγμένων περιφερειών.