Υπηρεσίες σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς

Ανάπτυξη Cluster, θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας, τεχνολογικών πάρκων:
 • Ανάπτυξη στρατηγικής και δημιουργία κοινής αποστολής.
 • Θέματα διαχείρισης.
 • Ο ρόλος του μεσολαβητή και των μελών του.
 • Προστασία και εκμετάλλευση I.P. (Intellectual Property).
Δημιουργία εταιρειών υψηλής έντασης γνώσης (spin off / spin out):
 • Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου και στρατηγικής ανάπτυξης.
 • Πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους και εργαλεία.
 • Σύσταση της δομής διαχείρισης.
 • Εντοπισμός στρατηγικών εταίρων.
 • Εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, proof of concept, προ-βιομηχανοποίηση.
 • Προστασία και εκμετάλλευση I.P. (Intellectual Property).
Υποστήριξη φορέων έρευνας και εκπαίδευσης:
 • Σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τη βιομηχανία.
 • Ανασχεδιασμός - Οργάνωση δομών.