Υποστήριξη επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

Σχεδιασμός και διαχείριση της καινοτομίας:

 • Διερεύνηση καινοτομικής δυναμικότητας της επιχείρησης μέσω Innovation stress tests και benchmarking με αντίστοιχους φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Διερεύνηση αναγκών της επιχείρησης σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, και διαμόρφωση πλάνου ανάπτυξης για την εμπέδωση κουλτούρας καινοτομίας.
 • Μελέτη και ιεράρχηση των αναγκών για την τεχνολογική ανάπτυξη και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες.
 • Δημιουργία και οργάνωση τμήματος έρευνας και ανάπτυξης εντός της δομής τους, προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές μέσω της καινοτομίας.
 • Τεχνικές για την ανάπτυξη του προϊόντος, αντίστροφη μηχανική σχεδίαση των προϊόντων και παρακολούθηση των παγκόσμιων ανταγωνιστών σε τεχνολογικό επίπεδο. Αξιολόγηση και αποτίμηση τεχνολογιών, τάσεων υπό διαμόρφωση, αγοράς τεχνογνωσίας, παρακολούθηση τεχνολογίας ανταγωνιστών – reverse engineering.
 • Υποστήριξη σε όλο τον κύκλο της ανάπτυξης νέων προϊόντων. Από τη σύλληψη της ιδέας, τη σχεδίαση, την παραγωγή πρωτοτύπων, τον σχεδιασμό των διαδικασιών και της σειράς παραγωγής.

Γεφύρωση ερευνητικού και εμπορικού αποτελέσματος:

 • Ενίσχυση του δικτύου επαφών των εταιρειών με ερευνητικούς φορείς. Ανεύρεση αξιόπιστων εταίρων με εμπειρία και γνώση στα θέματα – τομείς ενδιαφέροντος (ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες, εργαστήρια) και διασύνδεση μαζί τους.
 • Αξιοποίηση και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
 • Υποστήριξη σε θέματα σχεδιασμού, καθώς και διαχείριση καινοτομίας και ζητημάτων IP, ως μέσον εξυπηρέτησης της στρατηγικής ανάπτυξης της επιχείρησης.
 • Μεταφορά της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας στην επιχείρηση.

Υποστήριξη στην χρηματοδότηση-υλοποίηση ερευνητικών έργων:

 • Χρηματοδοτικά εργαλεία.
 • Υποστήριξη στην υποβολή, την παρακολούθηση και την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.