Υποστήριξη σε επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια, φορείς ανάπτυξης

Υποστήριξη στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων:
  • Συμμετοχή σε ΠΠ7 – Horizon 2020 για την ανάπτυξη εργαλείων για τις ΜΜΕ.
  • Πληροφόρηση για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας.
  • Σεμινάρια, υποστήριξη μέσω εκδηλώσεων και συμβουλές για τις ΜΜΕ για την εμπέδωση μιας κουλτούρας καινοτομίας.